Cestovanie našou školou

Po vstupe do budovy sme návštevníkom a záujemcom o štúdium počas Dňa otvorených dverí na našej škole po skupinkách ukázali jej interiér. Začali sme v podkroví učebňami jazykov a dejepisu. V učebniach ruštiny a nemčiny sa spievalo, po nemecky aj po rusky, samozrejme. Prezentovali sa výhody a využitie jazykov v praxi, v budúcom povolaní. Hravou formou si mohli žiaci vyskúšať slovnú zásobu a ich základné jazykové zručnosti. Dejepis im ukázal možnosti exkurzií a cestovania za históriou s cieľom spoznávať kultúru.
 
Krátkym pohľadom do tajov matematiky sme pokračovali v prehliadke školy druhým poschodím. V učebni informatiky boli návštevníci pohltení informačnou technológiou ponúkaných programov, ktoré doplnili zaujímavé pokusy z fyziky. Prvé poschodie ponúklo záujemcom  o štúdium na našej škole kvíz z oblasti náboženskej výchovy, biológia nás previedla anatómiou ľudského tela a exkluzívnymi aktivitami s mikroskopom.Cestovanie školou nám spríjemnili hudobníci gymnázia v triede plnej umenia, výtvarných aktivít s konkrétnymi výtvarnými dielkami našich žiakov. Vedecké sympózium bolo sústredené v triedach na prvom poschodí. Súťažné i nesúťažné projekty žiakov základných škôl i našej školy boli hodnotené komisiou, z ktorej víťazne vyšiel projekt 3D tlačiarne. 

Zaujímavý deň, naozaj. Ako sprievodcovia to môžeme potvrdiť. Dúfame, že príjemný pocit z dobre vykonanej práce bol obojstranný aj u žiakov zo základných škôl, možno našich budúcich spolužiakov. 

Nina Bezáková a Mariana Prochásková, I.D
Foto: Mgr. Marián Kišac

Každoročne otvárame dvere žiakom, rodičom a verejnosti s cieľom priblížiť život školy. I v tomto školskom roku tomu nebolo ináč. Našu školu navštívilo 291 žiakov: 6 ZŠ z mesta – 189 žiakov, 12 ZŠ z priľahlých obcí – 73 žiakov a zo ZŠ Partizánske – 12 žiakov. 17 žiakov prišlo v sprievode svojich rodičov (tí, ktorí majú záujem o štúdium na 8-G). Ostatní žiaci prichádzali individuálne, 7 skupín prišlo v sprievode pedagógov (142 žiakov). 

Každá predmetová komisia mala pripravený špeciálny program (prezentácie, hry, výstavky, ukážky prác žiakov, zaujímavé projekty v počte 15, zo všetkých vedných disciplín). Žiaci mali možnosť si prezrieť odborné učebne, laboratóriá, triedy, telocvične, športový areál, kroniku školy. Vybraní žiaci sprevádzali žiakov zo ZŠ na nimi vybrané pracoviská, odpovedali spolu so zástupkyňou Ing. Katarínou Shánělovou na otázky súvisiace so štúdiom na škole i všetkými aktivitami, do ktorých počas štúdia je možné zapojiť sa. Žiaci sa mohli ponúknuť cukríkmi a vziať si kalendáriky s logom školy. 


Na základe spätnej väzby zo strany žiakov ZŠ môžeme vyjadriť presvedčenie, že cieľ, ktorý sme si dali, sme splnili. Konečné rozhodnutie pri výbere strednej školy zostáva v rukách detí zo ZŠ a ich rodičov. Veríme, že väčšina z tých, ktorí navštívili našu školu, budú v blízkej budúcnosti našimi žiakmi.

Ing. Katarína Shánělová, zást. riad. školy

 

Foto galéria: Alexandra Atovičová, I.D