Tradičné otvorenie brán našej školy

Tak ako aj po minulé školské roky aj tento rok sme 13. decembra 2018 privítali na pôde našej školy potencionálnych  záujemcov o štúdium  v počte 176 žiakov: 6 ZŠ z mesta – 95 žiakov, 16 ZŠ z priľahlých obcí – 81 žiakov. Žiaci prichádzali individuálne, bez učiteľa ( iba zo ZŠ Tribečská a ZŠ sv. don Bosca prišli výchovní poradcovia), 5 žiakov prišlo v sprievode rodičov. 

Autori plagátu: Peter Mervart, Rastislav Macko zo IV.C 

Ponuka žiakom ZŠ 

Na škole bolo pripravených 15 pracovísk ( odborné učebne, laboratóriá, prezentácie, výstavky, ukážky prác žiakov, ukážky testov na prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, z cudzích jazykov, kalendáriky s logom gymnázia, tvorba školského časopisu, športový areál, práca CHIPS ...) 

Malá exkurzia priestormi školy

Vybraní žiaci školy sprevádzali žiakov na nimi vybrané pracoviská a spolu so zástupkyňou Ing. Katarínou Shánělovou odpovedali žiakom na otázky súvisiace s prijímacími skúškami, so systémom štúdia a všetkými ostatnými aktivitami, ktoré sa na škole realizujú.             
Predpokladáme, že DOD žiakov ZŠ oslovil a že väčšina z nich sa rozhodne pre štúdium na našej škole. Už teraz sa na týchto žiakov tešíme! 

Ing. Katarína Shánělová
Foto: Mgr. Marián Kišac