Úspešné projekty školy

Naša škola sa v školskom roku 2020/2021 zapojila do mnohých úspešných projektov :

1. Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne

2. Spoločne vzájomným porozumením k ľudskosti

3. Žiacke vedecké sympózium on-line

4. Projekt Roots&Shoots

5. Environmentálna výchova v exteriéri

6. Náš zákazník - náš pán

 

Stručnú charakteristiku jednotlivých projektov s fotodokumentáciou sme spracovali v nasledujúcich riadkoch.

1. Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne

Prezentácia projektu vzhľadom na epidemiologickú situáciu prebiehala on-line prostredníctvom video konferencie cez  MS – Teams. Počas on-line hovoru bolo pripojených viac ako 180 účastníkov. Veríme, že tento projekt oslovil nielen žiakov, ale aj okolitú verejnosť.

Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu klimatickej gramotnosti jednotlivca prostredníctvom popularizácie najnovších vedeckých poznatkov, inovatívnych prístupov a osvedčených vedeckých postupov o  zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy s ohľadom na  praktické využitie v každodennom živote.

Hlavné aktivity projektu:
- príprava vzdelávacích materiálov a učebných pomôcok o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy,
- revitalizácia školskej záhrady na ekologickú učebňu    a náučný chodník ,
- inštalácia hmyzích domčekov a ekologické záhradníctvo v školskej záhrade,
- vytvorenie interiérovej náučnej zóny s akváriom a vertikálnymi záhradami,
- inštalácia košov na separovanie odpadu v škole a stavba kompostérov v školskej záhrade,
- organizovanie environmentálnych podujatí, prednášok, workshopov, súťaží, výstav v škole i mimo nej,
- publicita a podporné činnosti projektu.  

Do realizácie projektu boli zapojení žiaci a učitelia Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany, Katedra ekológie a environmentalistiky UKF Nitra, Råholtungdomsskole v Nórsku, Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy a OZ VAU Nitra.

 

2. Spoločne vzájomným porozumením k ľudskosti

V projekte sme využívali interaktívnu komunikáciu, hľadanie riešení problémov, situačné a inscenačné metódy, metódu „živých knižníc“, tvorbu  projektov. Tvorivým spôsobom, vyjadrovaním vlastných názorov a prezentovaním skúseností získavajú mladí zručnosti k aktívnej ochrane ľudských práv a slobôd. Mladí najrýchlejšie a najľahšie prijímajú názory svojich rovesníkov, preto aplikujeme metódu rovesníckeho vzdelávania (mladí mladým). Prednášky, záverečná výstava a vyzvanie verejnosti k aktívnej ochrane a pomoci diskriminovaným skupinám dávajú priestor k mobilizácii verejnosti.Všetky odborné prednášky a myšlienkové videá môžete nájsť na YouTube kanáli našej školy (Gymnázium Topoľčany)

Hlavný cieľ:
Zámerom bolo pripraviť interaktívny putovný program pre mladých ľudí pod názvom Spoločne vzájomným porozumením k ľudskosti. Zúčastnení sa oboznámili s globálnym systémom ochrany ľudských práv, posilnili sa zručnosti komunikácie a riešenia problémov mierovou cestou vzájomného porozumenia. Zaoberali sme sa problematikou medziľudských vzťahov, ľudskými právami   a slobodami v škole a v rodine. Nosnou myšlienkou  bolo rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, akceptácia odlišností a netolerancia násilia, extrémizmu. Zorganizovanie záverečnej výstavy prispeje k zvýšeniu povedomia verejnosti.  

Celodenný učebný program určený pre žiakov základných škôl  (II. stupeň) a osemročných gymnázií je prioritne zameraný na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, akceptáciu odlišností a netoleranciu násilia, extrémizmu.  Celé projektové vyučovanie je spracované ako elektronický materiál na webovej stránke určenej pre projekt:   https://www.spolocnekludskosti.sk/ 
Materiál môžu pedagógovia aplikovať na vyučovacích predmetoch: dejepis, občianska náuka, etická výchova a pri výučbe prierezových tém.  

 

3. Žiacke vedecké sympózium on-line

Aj tento školský rok sa do projektu zapojili nielen žiaci nášho gymnázia, ale aj základných topoľčianskych škôl. Pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa súťažná prehliadka uskutočnila v on-line priestore a žiaci svoje projekty odprezentovali prostredníctvom videí. 

Hlavným zámerom projektu je zapojenie mladých ľudí do bádania, objavovania v oblasti prírodných vied. Prispieť ku kvalitnejšiemu porozumeniu vzťahov medzi vedou, technikou, verejnosťou a prispieť k popularizácii vedy.  

Zúčastnení žiaci našej školy sa umiestnili nasledovne:

1. miesto: Lena Bezáková (I.C, Gymnázium Topoľčany) – „Pozorovanie prírodných a chemických hnojív na rast papriky ročnej a rajčiaka jedlého“

1. miesto: Emma Košecká, Nikola Ráčeková (III.D, Gymnázium Topoľčany)  – „Oko ako optická sústava“

2. miesto: Adam Bartoš (III.B, Gymnázium Topoľčany) – „Návrh tematického náučného chodníka v pohorí Tribeč, v CHKO Ponitrie a CHVÚ Tribeč“

3. miesto: Filip Gono, Veronika Krátka (III.D, Gymnázium Topoľčany) – „Prenos informácií“ 

 

Tím redakčnej rady všetkým výhercom  srdečne BLAHOŽELÁ! 

Spracovali: Matúš Hlocký, II.A a Filip Gono, III.D  


Foto: Filip Gono, III.D, Emma Podobová, III.C, Matúš Gono, I.C 

 

4. Projekt Roots&Shoots

Desaťčlenný žiacky tím Gymnázia v Topoľčanoch „Gympláci k pomoci“ spolu so svojimi rodičmi v sprievode pedagógov školy Mgr. S. Krajčíkovou, RNDr. M. Krajčíkom a  Mgr. M.    Kišacom sa v rámci projektu Roots&Shoots zúčastnili v dňoch 12.6., 19.6. a 20.6.2021 na stavbe altánku v zariadení pre seniorov Komfort n.o. v Topoľčanoch. Okrem stavby altánku sa žiaci zapojili do čistenia chodníkov v areáli zariadenia.  

Slávnostné odovzdanie altánku do užívania zariadeniu Komfort n.o. sa uskutočnilo 16.9.2021 za účasti primátorky mesta Topoľčany Judr. A. Gieciovej, riaditeľky Gymnázia Topoľčany PaedDr. M. Mazáňovej, PhD., riaditeľky zariadenia Komfort PhDr. Mgr. E. Riečicovej, PhD., pracovníčky nadácie Green Foundation Mgr. M. Urbanovej a ďalších hostí. Na slávnosti vystúpili aj žiaci Gymnázia v Topoľčanoch s kultúrnym programom.  

Globálneho medzinárodného vzdelávacieho programu Roots&Shoots sa žiacky tím zúčastňoval od septembra 2020 do septembra 2021. Súčasťou tohto programu bola aj stavba altánku.

Mgr. Soňa Krajčíková, koordinátorka projektu
Foto: Mgr. Marián Kišac  

 

Environmentálna výchova v exteriéri

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V EXTERIÉRI 

Vzdelávací environmentálny program školy

https://www.enviropro.sk/

Jedným z hlavných cieľov Enviroprojektu 2021 bolo vytvoriť Environmentálny program školy s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj a predchádzanie dôsledkov zmeny klímy– prevencia povodní a sucha. 


Čiastkové ciele boli:

- implementovať tému Predchádzanie dôsledkov zmeny klímy – prevencia povodní a sucha do predmetu Environmentálna výchova a iných prírodovedných predmetov prostredníctvom praktických aktivít,

- vytvoriť metodické a učebné materiály pre žiakova učiteľov na edukačnom portáli environmentálnej výchovy v elektronickej podobe k predmetu Environmentálna výchova

- environmentálne bádateľské aktivity v rámci terénneho výskumu so žiakmi prezentovať v revitalizovanej školskej záhrade ako exteriérovej učebni.

 

TVORCOVIA

Učiteľský tím: PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., Mgr. Soňa Krajčíková, RNDr. Milan Krajčík, Mgr.Katarína Bakičová, Mgr. Marián Pavlík, Mgr. Katarína Džízhalová

Žiacke tímy: žiaci III.B, III.D, V.OG v školskom roku 2020/2021

OBSAH PROGRAMU- hlavné vzdelávacie témy

I. Ochrana prírody a krajiny

II. Zložky životného prostredia

III. Prírodné zdroje, ich využívanie a ochrana

IV. Ľudské aktivity a problémy životného prostredia 

V. Vzťah človeka k prostrediu

 

MOTTO ŠKOLY

„Mysli globálne, konaj lokálne“.

„Správaj sa k prírode ako voči sebe“.


 

ŽIACKE ENVIRONMENTÁLNE AKTIVITY 


1. Inštalovanie žiackej meteorologickej stanice v exteriéri (meranie teplôt, zrážok v školskej záhrade)

2. Zisťovanie chemických vlastností pôdy z rôznych lokalít okolia školy

3. Skúmanie vplyvu kvality vody na rast rastlín (zavlažovanie rastlín dažďovou vodou, destilovanou vodou, vodou z vodovodu, vodou z rieky a potoka)

4.  Výsadba stromčekov a kríkov v školskej záhrade, úprava terénu v školskej záhrade predinštalovaním lavičiek

Projekt bol finančne podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 


Mgr. Soňa Krajčíková, koordinátorka projektu
Foto: Mgr. Marián Kišac

 

Náš zákazník – náš pán

(rozvojový projekt podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu pre rok 2021)

Hlavným cieľom projektu pod názvom „Náš zákazník – náš pán“ bolo zamerať sa na zvýšenie profesijných kompetencií učiteľov nášho gymnázia a učiteľov škôl v miestnej oblasti v oblasti ochrany spotrebiteľa. 

Cieľovými skupinami  projektu boli: 

- učitelia školy, ktorí zostavili učebné podklady a budú využívať edukačný portál, zostavenú publikáciu a výstavné panely,

- žiaci štvorročného a osemročného gymnázia, ktorí sa podieľali na tvorbe výstavných panelov a následnej prezentácii,

- širšia verejnosť, ktorá sa prostredníctvom edukačného portálu oboznámi s aktivitami školy.

 

Priebeh realizácie projektu Náš zákazník – náš pán:

     V prvej fáze projektu sme sa venovali príprave digitálnych materiálov a podkladov potrebných na realizovanie jednotlivých cieľov projektu. Čerpali sme prevažne z internetových zdrojov, odborných publikácií, učebníc a z vlastných skúseností s danou problematikou. Absolvovali sme taktiež odborné online vzdelávanie, ktorého cieľom bolo nadobudnutie nových poznatkov z oblasti finančnej gramotnosti a ochrany spotrebiteľa. Zrealizovala sa aj odborná exkurzia pedagogických zamestnancov do Národnej banky Slovenska, ktorá bola spojená s odborným výkladom pracovníka a prehliadkou vnútorných priestorov. Aj vďaka tejto exkurzii si zúčastnení učitelia rozšírili svoje kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti.

     Následne sme zozbierané podklady a nadobudnuté vedomosti spracovali do konkrétnych podôb, ktoré tvorili výstupy nášho projektu. Za spolupráce s odborníkmi v oblasti tvorby webových stránok sme zostavili edukačný portál(www.naszakazniknaspan.sk), ktorý bude slúžiť na vzdelávacie účely verejnosti a prezentáciu jednotlivých aktivít projektu. Na edukačný portál sa budú aj v budúcnosti pridávať ďalšie materiály a zverejňovať realizované aktivity. V spolupráci so žiakmi našej školy sme vytvorili prezentačné panely na vybrané témy, ktoré poslúžia aj v budúcnosti pri realizácii projektových dní. Na záver sme zostavili prezentačnú publikáciu, ktorá bude slúžiť ako učebná pomôcka pre pedagógov.


RNDr. Milan Krajčík, koordinátor projektu + foto